MENU

Producenci

eBiuletyn-Newsletter

Centrum Motocyklowe „Hades” - regulamin sklepu internetowego

 

 

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów towarów i usług w sklepie internetowym „Hades” dostępnym adresem www.hadesjarocin.pl zwanego dalej "sprzedawcą".

Sklep internetowy działa pod adresem internetowym: http://www.hadesjarocin.pl  i prowadzi w nim sprzedaż towarów i usług na rzecz Nabywcy.

Sprzedawca oferuje prezentowane w sklepie internetowym towary i usługi w określonych cennikiem cenach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

 

Stroną dokonującą zakupów może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej "NABYWCĄ", która dokonała łącznie następujących czynności:

-oświadczyła, że znany jest jej niniejszy regulamin sklepu internetowego,

-wyraziła zgodę na wszelkie warunki zawarte w niniejszym regulaminie,

-prawidłowo dokonała rejestracji swojego zamówienia,

-zdecydowała się na zakup i wysyłkę towaru przesyłką za pobraniem lub dokonała zapłaty   określonej w cenniku ceny,

-wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w odpowiednim formularzu zamówienia, wyłącznie w celu korzystania ze sklepu internetowego i dla celów marketingowych związanych z jego funkcjonowaniem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

Dokonywanie zakupów

Zamówienia można składać przez całą dobę poprzez system dokonywania zakupów będący integralną częścią sklepu internetowego.

W celu dokonania zamówienia wymagana jest jednorazowa rejestracja użytkownika sklepu internetowego. Rejestracja jest bezpłatna. Nabywcy przysługuje prawo wglądu w dane własnego konta użytkownika, w szczególności we własne dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Niezbędnym warunkiem dokonania zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia.

Zastrzega się, że Sprzedawca może - w przypadku podejrzenia nieprawidłowości w zamówieniu lub jego nieważności (w szczególności dotyczy to błędów lub celowego, niezgodnego z prawdą przedstawienia danych osobowych niezbędnych do realizacji przesyłki) - odstąpić od realizacji zamówienia. Zastrzeżenie to może zostać wykonane przez Sprzedawcę po dokonaniu całkowitego zwrotu wpłaty otrzymanej od Nabywcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia przy pomocy wszelkich dostępnych mu środków oraz na własny koszt. Weryfikacja ta będzie dokonywana przed realizacją zamówienia.

Sprzedawca ma prawo do uchylenia się od potwierdzenia zamówienia w przypadku błędu oświadczenia woli, o którym mowa w art. 84 k.c.

 

Ceny i warunki zapłaty

Obowiązująca cena sprzedaży każdego towaru opublikowana jest przez Sprzedawcę na stronie sklepu internetowego. Cena ta podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT

Ceną, po jakiej Nabywca nabywa towar, jest wyłącznie cena obowiązująca w chwili składania zamówienia przez Nabywcę.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów i usług znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

Zapłaty ceny można dokonać: przelewem na podany rachunek bankowy, gotówką przy odbiorze przesyłki pobraniowej.

W przypadku zapłaty przelewem, towar będący przedmiotem zamówienia uważa się za sprzedany w momencie zaksięgowania uznania na koncie Sprzedawcy o numerze podanym w automatycznie generowanym e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Dokonując przelewu bezwzględnie należy w tytule przelewu podać numer zamówienia nadany w potwierdzeniu zamówienia. Jest to warunek niezbędny dla przyjęcia zlecenia. W przypadku jego niedochowania, Sprzedawca podejmie próbę uzyskania tego numeru od Nabywcy. W przypadku niemożności zidentyfikowania wpłaty, jej kwota zostanie zwrócona na rachunek z którego został wpłacona w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych.

Do każdej przesyłki Sprzedawca dołącza dowód zakupu towaru w postaci faktury VAT lub paragon.

 

Czas realizacji zamówienia i dostawy

Realizacja zamówienia następuje po jego weryfikacji, jednak nie później niż na 10 (dziesięć) dni roboczych od daty złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W przypadku płatności przelewem elektronicznym realizacja następuje z zachowaniem wyżej wymienionego okresu z zastrzeżeniem, że czas ten liczony jest od daty uznania środków na rachunku Sprzedawcy.

Dostawa przesyłek zostanie zrealizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

Za ewentualne opóźnienia w dostawie odpowiada właściwy przesyłce przewoźnik i wyłącznie do niego mogą być kierowane ewentualne roszczenia dotyczące terminowości dostaw.

W przypadku chwilowej niedostępności towaru będącego w zamówieniu, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć, o czym Nabywca zostanie poinformowany bezzwłocznie.

 

Koszty dostawy

Koszt dostawy określony jest przez Sprzedawcę na etapie dokonywania zamówienia. W przypadku zamówień o łącznej masie powyżej 30 kg, dokładny koszt dostawy zostanie określony przez Sprzedawcę po potwierdzeniu złożenia zamówienia.

Opłatę związaną z dostarczeniem przesyłki w ustalonej na zamówieniu kwocie pokrywa Nabywca, chyba że Sprzedawca zdecyduje na mocy wprowadzonej oferty promocyjnej, o zwolnieniu Nabywcy z konieczności poniesienia takiej opłaty.

 

Reklamacje i zwroty

 Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją obowiązującą u producenta. Jeżeli Nabywca stwierdzi w zakupionym towarze wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pisemnie o zaistniałym fakcie Sprzedawcę i odesłać odpowiednio zabezpieczony towar będący przedmiotem reklamacji na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

Nabywca jest zobowiązany do zwyczajowego zabezpieczenia odsyłanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Do paczki należy dołączyć otrzymaną fakturę oraz opis stwierdzonych wad lub uszkodzeń.

W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji, towar zostanie wymieniony przez Sprzedawcę na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Nabywcy zostanie zaoferowany zwrot pieniędzy powiększony o koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego. Kwota ta zostanie zwrócona Nabywcy w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od czasu zaistnienia podstawy do dokonania zwrotu zapłaconej sumy.

 W takim przypadku zwracany towar należy zaopatrzyć w otrzymaną wraz z nim fakturę oraz dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a na przesyłce umieścić słowo "zwrot". Sprzedawca gwarantuje zwrot wartości produktu w przypadku spełnienia wyżej wymienionych warunków. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od czasu zaistnienia podstawy do dokonania zwrotu zapłaconej sumy pomniejszonej o koszty dostawy.

Fotografie produktów pełnią charakter poglądowy i nie są podsatwą reklamacji.

Przesyłki wysłane na adres Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane.

 

Poufność danych osobowych

Sprzedawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w sytuacjach spowodowanych siłą wyższa, jak również brakiem towaru.

O każdym unieważnieniu lub anulowaniu zamówienia Nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany.

Niniejszy regulamin podlega zmianom.

Niniejsza wersja regulaminu obowiązuje od 1 lipca 2010 roku


Strona głównaStrona główna


Reklama

KONTAKT

TEL 1  :  502 246 467
TEL 2  :  501 055 574
GG  :  31013046

Koszyk  

jest pusty

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę

Centrum Motocyklowe Hades na Facebook'u